§        DR. T. CS. ügyvéd

biztosítási szakjogász

TISZTELT TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG !

 

 

Alulírott GREINER TAMÁS 2500 Esztergom. szám alatti lakos, továbbiakban, mint feljelentő, továbbiakban, mint pótmagánvádló képviseletében a Be 229 § (1 ) bekezdése alapján a korábban csatolt meghatalmazás alapján dr. T. Cs.ügyvéd.. a DR IVÁNYI PÁL, DR. JÓNÁS LÁSZLÓ ÉS DR BRBIK ISTVÁN ellen indult büntetőügyben, mely a Tisztelt Bíróság előtt 12. B. 840/2013 szám alatt van folyamatban

megismételt bizonyítási indítványunkat

 

az alábbiak szerint terjesztjük elő:

 

 

Több alkalommal jeleztük a Tisztelt Járásbíróság részére, hogy a beszerzett szakvélemények között önmagában – ideértve az elmúlt tárgyaláson ismertetett, a polgári peres eljárásban beszerzett szakvéleményeket és a jelen eljárásban beszerzett szakvéleményeket is – és a szakvélemények és a csatolt szakmai irányelvek között olyan lényeges, az ügy eldöntése szempontjából releváns tények tekintetében jelentős ellentmondások állnak fenn, mely nem teszi elkerülhetővé a vitás kérdésekben új szakvélemény beszerzését.

 

Mivel a bíróság tájékoztatás szerint erre a pótmagánvádló által beszerzett szakvélemény alkalmatlan és a szakértője az eljárásban nem vehet részt – bár szerintünk kirendelésének akadálya nincsen - , így továbbra is kérjük a már megjelölt kérdésekben új szakértő kirendezését, melynek személyére javaslatot is tettük, a valamennyi szakértő által a szakvéleményben munkaanyagként idézett dr. Papp Zoltán személyében.

 

A Be 76. § (1) szerint a  bizonyítás eszközei a tanúvallomás, a szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat és a terhelt vallomása.

A (2) A büntetőeljárásban fel lehet használni azokat az okiratokat és tárgyi bizonyítási eszközöket, amelyeket valamely hatóság - jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése során a hatáskörében eljárva - a büntetőeljárás megindítása előtt készített, illetőleg beszerzett.

Az eljáráshoz a felek csatolták a polgári peres eljárás és a folyamatban volt közigazgatási eljárás szakvéleményét is, melyek a jelen ügyben beszerzett szakvéleménnyel részben ellentmondásban állnak ( dokumentációs hiányosságok, mulasztások, diagnosztikai tévedés fennállása és ezzel összefüggő késedelem megállapítása )

Erre figyelemmel jogszerű ítélet meghozatala jelen ellentmondások tisztázásáig nem lehetséges, a bíróság ennek feloldásához szükséges szakértelemmel nem rendelkezik.

A  Be 111. § (1)  bekezdése szerint ha a szakértőtől kért felvilágosítás vagy a szakvélemény kiegészítése nem vezetett eredményre, vagy egyéb okból szükséges, más szakértőt kell kirendelni.

A (2) A terhelt és a védő a nyomozás során indítványozhatja más szakértő kirendelését. A kirendelésről az ügyész határoz.

Az ügyész jogai jelen eljárásban a pótmagánvádlót illetik meg.

A (5)  bekezdése szerint ha ugyanazon bizonyítandó tényre ugyanazon vizsgálati anyag alapulvételével készített szakvélemények között az ügy eldöntése szempontjából lényeges szakkérdésben olyan eltérés van, amely a szakértőktől kért felvilágosítással, a szakvélemény kiegészítésével vagy a szakértők egymás jelenlétében való meghallgatásával (125. §) nem tisztázható, a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság hivatalból vagy indítványra újabb szakvélemény beszerzését rendelheti el.

A fenti jogszabályban írtak a pathológiai minta tekintetében is megállapíthatóak, ezekben is lényeges eltérés van ( lsd Sz. G. szakvéleménye ) így ezen eljárásban sem mellőzhető a nevezett személy szakértőként való kirendelésre és a szakértők egymás jelenlétében való meghallgatása.

 

A klinikai irányelve és a szakmai szabályokkal feketén- fehéren megállapítják a kezelő orvosok és a szakszemélyzet kötelezettségeit, akár a Bumm- kanalas beavatkozás, akár a magas láz jelentkezése során alkalmazandó eljárás tekintetében.  ( „ szakmai szabálynak tekintendők mindazon ismeretek, amelyeket egyetemi tankönyvek, jegyzetek, orvosi szakkönyvek, szakfolyóiratok, továbbá szakmai kollégiumok által közzétett iránylevek protokollok és módszertani levelek tartalmaznak”)

 

Ezen megállapítások ellenében állapítja meg a kirendelt szakértői csoport, hogy nem történt mulasztás, ezzel azt mondják ki, hogy a szakmai szabályok és irányelvek nem alkalmazandóak, nem valósak, azonban ennek okát nem adják.

 

A szakmai szabályok alkalmazását jogszabály írja elő, azt szakértők nem bírálhatják felül, hogy a vádlottak  felelősségét csökkentsék. Ezen ellentmondások tisztázásának elmaradása esetén az eljárás szabályai sérülnek és nem kerülhet sor megalapozott döntés meghozatalára, így kérjük az indítvány teljesítését.

 

A beadványt a jogi képviselők részére megküldtük

 

Szeged, 2016. július 08 napján

 

 

 

/ Greiner Tamás /                                                                                                                pótmagánvádló

Ebből részünkre semmi nem teljesült. A bíróság szart a jogainkra!!!