§        DR.  T. CS.ügyvéd

biztosítási szakjogász

6722 Szeged

TISZTELT TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK!

 

 

Alulírottak KK. GREINER RAMÓNA és pertársai 2500 Esztergom, XX szám alatti lakosok,  továbbiakban, mint  felperesek képviseletében dr. T. Cs. ügyvéd 6722 Szeged, az általunk a VASZARY KOLOS KÓRHÁZ ESZTERGOM alperes ellen kártérítés megfizetése  iránt indított perben, mely a Tisztelt Megyei  Bíróság előtt 9.P. 20.261/2011 szám alatt van folyamatban

 

kérelmünket

 

az alábbiak szerint terjesztjük elő:

 

 

A Tisztelt Törvényszék 25. sorszám alatti végzésével az eljárás során 2012. március 09. napján szakértői bizonyítást rendelt el az ügyben és a Budapesti Igazságügyi Orvosszakértői Intézetet rendelte ki szakértőként.

 

A bíróság 2012. szeptember 26. napján szakértő bejelentette, hogy a kitűzött határidőre a szakvélemény elkészíteni nem tudja, kérte a határidő meghosszabbítását 2012. november 15. napjára.

A bíróság a szakvélemény előterjesztésére 2012. november 30. napjáig biztosított határidőt a szakértő részére 32 sorszám alatti végzésével.

 

A szakértő – ismereteink szerint – ezt követően újabb határidő módosítást nem kért és nem kapott, a határidőben szakvéleményét nem terjesztette elő.

 

A bíróság 2013. január 29. napján – pénzbírság terhével – felhívta a szakértőt, hogy szakvéleményét haladéktalanul terjessze elő.

 

A szakértő a szakvéleményét továbbra sem terjesztette elő.

 

A bíróság 2013. szeptember 05. napján – pénzbírság terhével – ismételten felhívta a szakértőt, hogy szakvéleményét haladéktalanul terjessze elő.

 

A szakvélemény a mai napig nem érkezett meg a felekhez.

 

A szakértő kirendelése óta másfél év, de a szakértő által vállalt módosított határidő óta is már 10 hónap eltelt, anélkül, hogy a szakértő feladatát teljesítette volna, illetve anélkül, hogy a Tisztelt Bíróság olyan hathatós intézkedést tett volna, mely az ügyben az érdemi továbblépést elősegítené illetve a szakértő kötelezettsége teljesítésére szorítaná.

 

A felperes úgy ítéli, hogy ezek a határidők lényegesen meghaladják a méltányolható késedelmet, oly mértékűek, hogy sértik a felek eljárási törvényben biztosított jogait az eljárás ésszerű határidőn belül történő befejezése körében.

 

Ez különösen igaz egy olyan ügyben, melyben a keresetlevél benyújtására 2008. júniusában – azaz több, mint 5 évvel ezelőtt került sor.

 

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Törvényszéket, hogy az eljárási törvényben biztosított valamennyi lehetőségét szíveskedjék felhasználni – pénzbírság, szakértő felmentése stb – annak érdekében, hogy a szakvélemény a bíróság és a felek rendelkezésére állhasson, nyilvánvaló ugyanis, hogy a szakértői pénzbírság kilátásba helyezése és a szakértő felszólítása az elmúlt 9 hónapban sem vezetett eredményre, újabb ilyen intézkedéstől sem várható érdemi változás.

 

Bejelentjük továbbá, hogy a felperesi jogi képviselő irodacíme megváltozott, az új cím: 6722 Szeged,. XXXX. Kérjük, hogy a kézbesítés során a továbbiakban ezt szíveskedjenek figyelembe venni. Sajnálatos módon a Posta az utánküldést nem minden esetben teljesítette illetve a korábbi irodacímre való kézbesítési utasítást sem, így amennyiben az elmúlt 2 hónap során a 35. számú végzésében kívül a bíróság iratok kézbesített esetleg eredménytelenül, azt kérjük az új címre megküldeni szíveskedjenek.

 

Szeged, 2012. október 02. napján

 

/ kk. Greiner Ramóna és társai  /                                                                                                              felperesek