KÉNYTELEN VAGYOK ÉN MONDANI, MERT MINDENKI MÁS AZT TESZI, AMIT AZ ALSÓ KÉP MUTAT. eZ EGY NAGYON HELYTELEN IRÁNY!!!

 

Észrevétel a Tatabányai Törvényszékhez  2015. 04. 10- én eljuttatott alperesi nyilatkozathoz, melyet  Vaszary Kolos Kórház alperes képviseletében Szabó ügyvédi iroda nyújtott be.

 

 

A nyilatkozat sorrendjében az alábbi észrevételeket tesszük:

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Igazságügyi Intézetének áttekintő véleménye alapján a diagnosztikus tévedés ténye megállapításra került.

 

A gyermekágyas megfigyelésével tett észrevételre az EÜ. Törvény pontosan megfogalmazza az orvosi dokumentációval szemben támasztott kötelezettségeket, melyben nem szerepel a hivatkozott orvosi gyakorlat, és a szóbeli ellenőrzés fogalma.

 

A hivatkozott baba-barát cím, mely rendkívül fontos az édesanya és  újszülött gyermeke kapcsolatának, korai kötődésének kialakításában. Azonban jelen perbeli esetben teljesen irreleváns és érdektelen a operatív,  illetve gyermekágyas nyomon követés precizitásának alátámasztására. Másrészről visszautasítjuk a „vádaskodás” kifejezést, mely egy per vonatkozásában a felperes részéről a tényállás feltárása érdekében tett lépések vonatkozásában nem értelmezhető, bántó, és személyeskedő.

 

 

Egyetértünk azzal, hogy a felperesi oldal igazolni kívánja néhai Greiner Eszter halálához vezető körülményeket, melyben a szakvélemények szerint is  a halálhoz vezető ok a fertőzés talaján kialakult gyors lefolyású szepszis volt, ez ténykérdés. Nem szakemberként sem nehéz belátni, hogy az egyébként teljesen egészséges, fiatal nőnél a szülést követően kialakuló, és rapidan lezajló halálhoz vezető folyamat, mindenképp a szülés körül kezdődött, azzal kapcsolatos és a rendelkezésre álló tankönyvi adatok alapján is legvalószínűbb okként az indokolatlanul végzett műszeres méhűri revízió szerepelt kóroki tényezőkéntA rendelkezésre álló szövettani metszetek, valamint kórboncnoki vélemények, ezt teljes mértékben alátámasztják, hogy a szepszis és a bakteriális invázió kapuja az anyaméhen volt.

A beavatkozás szükségességével kapcsolatos álláspontunkat kifejtettük, azt fenntartjuk, ehhez hozzáfűzni valónk nincs.

 

A patológusi véleménnyel kapcsolatban, mellékeljük a nyilatkozatra adott patológusi állásfoglalást.

Szeretnénk felhívni az alperesek figyelmét, arra a körülményre, hogy az egy tárgyban szintén folyó büntetőeljárás kapcsán a metszetek hivatalos kikérése és a patológus szakértők elemzéséhez történő rendelkezésre bocsájtás megtörtént.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a hivatkozott patológus szakértők nemzetközileg ismert és elfogadott szakemberek.

 

Nem értünk egyet azzal az állásponttal, mely szerint, hogy a kórszövettani lelet kizárja a műszeres beavatkozás következtében létrejövő fertőzés lehetőségét, ebben a fent hivatkozott patológusi szakvélemények megfelelő levezetést, és magyarázatot adnak, továbbá a metszeteken látott elváltozások a logikai gondolatsort alátámasztották.

 

Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a jelzett vajúdáskor tapasztalt magzati tachycardia a felperesi véleményben nem minden kétséget kizáró jelként értékelődött a lehetséges méhen belüli fertőzés vonatkozásában, csupán, de hangsúlyozottan a kellő gondosság elmulasztását hangsúlyoztuk egy lehetséges fertőzéses jel felismerésének igazolásának, és/vagy elvetésének vonatkozásában.

Sajnálattal állapítjuk meg, hogy az alperesi vélemény nem látott még saját gyakorlatában olyan méhen belüli infekciót, melyet nem kísért azonnal anyai lázas állapot. A magzati connatális fertőzés vonatkozásában utalunk a CRP eredményekre, mely emelkedési üteme és időpontjának alakulása alátámasztja a születés körüli fertőzés idejét.

 

Az alperesek által többször kifejtett a felperesi vélemény szakmaiatlanságára, a klinikai ismeretek hiányára, valamint egyéb dehonesztáló megjegyzésekre, nem kívánunk reagálni.

 

A hivatkozott Dr. Papp Zoltán  szakértő perbeli meghallgatásához fűzött ellenkezést irrelevánsnak tartjuk (bár Berbik dr. a perbe bevont több személy vonatkozásában jelzett  már elfogultságot személyi ellentét miatt), tekintettel arra, hogy felperesek Dr. Papp Zoltán meghallgatását nem Berbik dr. személyével kapcsolatban, hanem az Ő általa  szerkesztett és nevével fémjelzett tankönyv állításainak - melyet az alperesek többször célzatosan csupán kiemelt részleteiben idéztek -a Bíróság számára is  objektíven teljesen egyértelmű módon,  a perben résztvevő  személyektől függetlenül, kizárólagosan ténykérdések vonatkozásában, de félreérthetetlenül és félre-magyarázatlanul hangozzék el az objektív álláspont, mely konkrét kérdés, konkrét válasz formájában teszi lehetővé a vitatott kérdések megválaszolását.

 

Kérjük a fentiek tudomásul vételét, és kérjük álláspontunk elfogadását.